als pdf downloaden

IN HET PERSPECTIEF VAN DE ANGST (Grondvormen van tussenmenselijk functioneren) - 1975

De auteur beoogt een theorie te ontwikkelen die in staat
stelt in de complexe menselijke werkelijkheid wetmatig-
heden van meer eenvoudige logische structuur te zien.
Hij gaat enerzijds uit van twee strevingen/grondtendenties
en anderzijds van de gedachte dat, hoe uiteenlopend en
hoe geschakeerd ook de houdingen zijn die mensen t.o.v.
hun medemensen aannemen, er toch in die houdingen
maar een zeer beperkt aantal grondpatronen of
oriëntaties tot uitdrukking komt.

De vraag is dan hoe de twee strevingen gecombineerd
kunnen worden tot de vier oriëntaties: afhankelijk, onderwerpend, isolerend en conformerend. Angst en angstreductie leveren de sleutel tot deze vier oriëntaties.

als pdf downloaden

OMGAAN MET ANGST (Angstreductie in het licht van de
mentaliteitenleer) – 1996

In dit boek wordt het begrip 'mentaliteit' (voorheen
genoemd: grondpatroon of oriëntatie) geïntroduceerd
in de betekenis van een neutrale, waardevrije en
algemeen geldige aanduiding van toestanden waarin de
menselijke geest kan verkeren. Het centrale thema in
dit boek is de ervaring van angst in combinatie met
angstreducerend streven naar zekerheid als reactie
daarop. De oorzaken en gevolgen van de doorwerking
van angst in het menselijk bestaan vormen een complex
en ondoorzichtig geheel. De mentaliteitenleer beoogt
ordening aan te brengen in deze complexiteit. Die kan
ontstaan door middel van een denkwijze waarin
consequent wordt gezocht naar verband tussen het
persoonlijke en het algemeengeldige (c.q. het
universeel menselijke).

terug naar publicatie pagina